312
نویسنده
1
موضوع
261
منبع
در این بخش کتاب هایی که به زندگی، آثار و اندیشه ها ی حافظ در قالب پژوهش پرداخته باشند معرفی می شوند و در اختیار مخاطبین ادب دوست قرار می گیرند.
پژوهش درباره حافظ

عنواننقش‌آفرینی‌های حافظ: تحلیل زیباشناسی و زبان‌شناختی اشعار حافظ

نویسندهخسرو فرشیدورد

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرصفی علیشاه

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانراز موفقیت حافظ؛ مقدمه‌ای بر شرح موضوعی دیوان حافظ حسین بدرالدین

نویسندهحسین بدرالدین

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرنشر مهتاب

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی اشعاری از حافظ از دیدگاه شهریار

به کوششابوالفضل علی محمدی

نویسندهمحمدحسین بهجت تبریزی (شهریار)

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتبریز

ناشراداره کل ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان حافظ بر اساس نسخه علامه قزوینی به انضمام مقابله با دیگر نسخ معتبر دیوان حافظ و مقدمه و حواشی و شرح ابیات و واژه‌نامه

نویسندهخواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

به کوششصفر صادق نژاد

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/پژوهش درباره حافظ

مکان چاپتهران

ناشرنشر قطره

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر