منبع   ۴ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۳
حسین آهی
166
134
PDF PDF
1967
1523
PDF PDF
1280
1318
PDF PDF

عنوانخوشبختی از دریچه حقیقت (اقتباس از افکار: دکتر گرلینک، مارکوس و ....)

نویسندهگروهی از نویسندگان

مترجمحسین آهی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ابن سینا

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی