منبع   ۷ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
مریم صالحی نیا
بازنمایی مناسبات قدرت در گفتمان دبیری با تکیه بر «دستور الکاتب فی تعیین المراتب»
مریم صالحی نیا سرو رسا رفیع زاده
PDF

عنوانبازنمایی مناسبات قدرت در گفتمان دبیری با تکیه بر «دستور الکاتب فی تعیین المراتب»

نویسندهمریم صالحی نیا, سرو رسا رفیع زاده

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی