منبع   ۵ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
خلیل خطیب رهبر
166
195
PDF PDF
510
430
PDF PDF
615
458
PDF PDF

عنوانگزیده رودکی با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌های دشوار و برخه نکته‌های دستوری و ادبی با تجدیدنظر

به کوششخلیل خطیب رهبر

نویسندهعبدالله جعفر بن محمد رودکی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرصفی علیشاه

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده‌ای از کلیله و دمنه؛ باب برزویه طبیب، باب شیر و گاو، باب بازجست کار دمنه با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌ها و جمله‌های دشوار و برخی نکته‌های دستور

نویسندهعبدالله ابن المقفع

به کوششخلیل خطیب رهبر

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرنشر مهتاب

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

نوبت چاپششم

زبانفارسی

عنوانگزیده گلستان سعدی با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی

به کوششخلیل خطیب رهبر

نویسندهمصلح‌الدین سعدی شیرازی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر , مشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/آثار سعدی

مکان چاپتهران

ناشرصفی علیشاه

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی