منبع   ۸ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۲
خلیل خطیب رهبر
195
207
PDF PDF
916
685
PDF PDF
728
482
PDF PDF
502
396
PDF PDF
809
589
PDF PDF
953
636
PDF PDF

عنوانگزینه بوستان سعدی با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی

به کوششخلیل خطیب رهبر

نویسندهمصلح‌الدین سعدی شیرازی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/آثار سعدی

مکان چاپتهران

ناشرصفی علیشاه

تاریخ چاپ13833 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندستور زبان فارسی برای پژوهش دانشجویان و ادب‌دوستان در آثار شاعران و نویسندگان بزرگ ایران

نویسندهخلیل خطیب رهبر

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرنشر مهتاب

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبوستان سعدی با شرح اشعار و حواشی

مصححمحمد علی ناصح

به کوششخلیل خطیب رهبر

نویسندهمصلح‌الدین سعدی شیرازی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/آثار سعدی

مکان چاپتهران

ناشرصفی علیشاه

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده رودکی با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌های دشوار و برخه نکته‌های دستوری و ادبی با تجدیدنظر

به کوششخلیل خطیب رهبر

نویسندهعبدالله جعفر بن محمد رودکی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرصفی علیشاه

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده‌ای از کلیله و دمنه؛ باب برزویه طبیب، باب شیر و گاو، باب بازجست کار دمنه با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌ها و جمله‌های دشوار و برخی نکته‌های دستور

نویسندهعبدالله ابن المقفع

به کوششخلیل خطیب رهبر

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرنشر مهتاب

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

نوبت چاپششم

زبانفارسی

عنوانگزیده گلستان سعدی با معنی واژه‌ها و شرح بیت‌های دشوار و برخی نکته‌های دستوری و ادبی

به کوششخلیل خطیب رهبر

نویسندهمصلح‌الدین سعدی شیرازی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر , مشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/آثار سعدی

مکان چاپتهران

ناشرصفی علیشاه

تاریخ چاپ1346 هجری شمسی

زبانفارسی