منبع   ۷ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
ابوالقاسم قربانی
143
164
PDF PDF
491
317
PDF PDF
475
328
PDF PDF
428
311
PDF PDF
524
381
PDF PDF
703
556
PDF PDF
911
1097
PDF PDF

عنوانچکیده تاریخ ریاضیات ایران (دوفصلنامه تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی)

نویسندهابوالقاسم قربانی

به کوششغلام‌حسین صدری افشار

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرآینه میراث

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکاشانی نامه: تحقیق در احوال و آثار غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضی‌دان و منجم بزرگ ایرانی

نویسندهابوالقاسم قربانی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی