منبع   ۶ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
سیدمحمدکاظم امام
515
496
PDF PDF
464
366
PDF PDF
772
453
PDF PDF
732
434
PDF PDF
483
736
PDF PDF
480
529
PDF PDF

عنوانفلسفه در ایران باستان و مبانی حکمة الاشراق و افکار و آثار و تاریخچه زندگانی سهروردی

نویسندهسیدمحمدکاظم امام

موضوعشرح حال/تک نگاری , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد نیکوکاری نوریانی

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیشرو ادب یا مقدمة الادب (القسم الثانی)

نویسندهجارالله محمود بن عمر الزمخشری

مصححسیدمحمدکاظم امام

موضوعکلیات/فرهنگ ها , نثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیشرو ادب یا مقدمة الادب (القسم الاول)

نویسندهجارالله محمود بن عمر الزمخشری

مصححسیدمحمدکاظم امام

موضوعکلیات/فرهنگ ها , نثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات (جلد دوم)

نویسندهمعین الدین محمد زمچی الاسفزاری

مصححسیدمحمدکاظم امام

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانروضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات (جلد اول)

نویسندهمعین الدین محمد زمچی الاسفزاری

مصححسیدمحمدکاظم امام

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی