منبع   ۴ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
پرویز ورجاوند
129
166
PDF PDF
569
383
PDF PDF

عنوانسیمای تاریخ و فرهنگ ایران در موزه‌های باستان‌شناسی اتحاد جماهیر شوروی

نویسندهپرویز ورجاوند

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

سبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی
جان هوگ هانری مارتن
PDF

عنوانسبک شناسی هنر معماری در سرزمین های اسلامی

مترجمپرویز ورجاوند

نویسندهجان هوگ, هانری مارتن

موضوعهنر/معماری و کتیبه ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی