منبع   ۷ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
طهمورث ساجدی

عنوانبرگی از تاریخ تدوین دستور زبان فارسی از میرزا صالح شیرازی تا میرزا عیدالعظیم قریب گرگانی

نویسندهطهمورث ساجدی

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد کتاب «مکتب‌های ادبی» به یاد استاد گرافیک و نقاشی شمس حسین شمیسا

نویسندهطهمورث ساجدی

موضوعپژوهش‌ها/نقد و نظریه ادبی , پژوهش‌ها/سبک شناسی و مکتب‌های ادبی

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی