منبع   ۹ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
علی اصغر فقیهی
826
598
PDF PDF
653
617
PDF PDF
658
792
PDF PDF
1175
2316
PDF PDF
584
282
PDF PDF

عنوانوهابیان: بررسی و تحقیق‌گونه‌ای درباره عقاید و تاریخ فرقه وهابی

نویسندهعلی اصغر فقیهی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی صبا

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاهنشاهی عضدالدوله: چگونگی فرمانروایی عضدالدوله دیلمی و بررسی اوضاع ایران در زمان آل بویه

نویسندهعلی اصغر فقیهی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمطبوعاتی اسماعیلیان

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی