منبع   ۹ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
علی اصغر فقیهی
1174
739
PDF PDF
773
689
PDF PDF
810
898
PDF PDF
1352
2556
PDF PDF
701
340
PDF PDF

عنوانوهابیان: بررسی و تحقیق‌گونه‌ای درباره عقاید و تاریخ فرقه وهابی

نویسندهعلی اصغر فقیهی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی صبا

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاهنشاهی عضدالدوله: چگونگی فرمانروایی عضدالدوله دیلمی و بررسی اوضاع ایران در زمان آل بویه

نویسندهعلی اصغر فقیهی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمطبوعاتی اسماعیلیان

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی