منبع   ۷ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
سیدمحمدتقی مدرس رضوی
337
277
PDF PDF
473
282
PDF PDF
305
189
PDF PDF
475
273
PDF PDF
414
440
PDF PDF
623
337
PDF PDF
592
412
PDF PDF

عنواندیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی

مصححسیدمحمدتقی مدرس رضوی

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناحوال و آثار قدوة المحققین و سلطان حکما و متکلمین استاد بشر و عقل حادی عشر ابوجعفر محمد بن محمد الحسن الطوسی ملقب به نصیرالدین

نویسندهسیدمحمدتقی مدرس رضوی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجمل التواریخ (شامل وقایع و رویدادهای سی‌وپنج ساله بعد از نادرشاه) و ذیل زین العابدین کوهمره ملقب به امیر در تاریخ زندیه

مصححسیدمحمدتقی مدرس رضوی

نویسندهابوالحسن بن محمدامین گلستانه

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی