منبع   ۸ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
سیدمحمدتقی مدرس رضوی
621
633
PDF PDF
559
495
PDF PDF
623
378
PDF PDF
444
276
PDF PDF
541
321
PDF PDF
530
572
PDF PDF
744
443
PDF PDF
667
497
PDF PDF

عنواندیوان انوری؛ جلد دوم: مقطعات، غزلیات، رباعیات

مصححسیدمحمدتقی مدرس رضوی

نویسندهاوحد الدین محمد بن محمد انوری ابیوردی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم سنائی غزنوی

مصححسیدمحمدتقی مدرس رضوی

نویسندهابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناحوال و آثار قدوة المحققین و سلطان حکما و متکلمین استاد بشر و عقل حادی عشر ابوجعفر محمد بن محمد الحسن الطوسی ملقب به نصیرالدین

نویسندهسیدمحمدتقی مدرس رضوی

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجمل التواریخ (شامل وقایع و رویدادهای سی‌وپنج ساله بعد از نادرشاه) و ذیل زین العابدین کوهمره ملقب به امیر در تاریخ زندیه

مصححسیدمحمدتقی مدرس رضوی

نویسندهابوالحسن بن محمدامین گلستانه

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی