منبع   ۹ موضوع   ۹ دنبال کننده   ۲
عباس اقبال آشتیانی
218
213
PDF PDF
2038
802
PDF PDF
1214
944
PDF PDF
1229
1246
PDF PDF
1299
2245
PDF PDF
1071
1068
PDF PDF
1250
1993
PDF PDF
1883
1618
PDF PDF

عنوانیاداشتهای ژنرال تره زل در سفر بایران (راجع به سالهای 1780-1812 میلادی)

مترجمعباس اقبال آشتیانی

نویسندهژنرال تره زل

به کوششژ. ب. دوما فرانسوی

موضوعنثر/سفرنامه

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات فرهنگسرا

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات افصح المتکلمین ابوعبدالله مشرف بن مصلح الدین سعدی شیرازی

مصححعباس اقبال آشتیانی

نویسندهمصلح‌الدین سعدی شیرازی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/آثار سعدی

مکان چاپتهران

ناشرشرکت کتابفروشی ادب

تاریخ چاپ1317 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ مختصر ادبیات ایران (از قدیم‌ترین دوره‌های تاریخی تا ظهور غزنویان)

نویسندهعباس اقبال آشتیانی

به کوششمیر هاشم محدث

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه نشر هما

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرح حال عبدالله بن المقفع به انضمام زندگینامه اقبال آشتیانی به قلم ایرج افشار و مکتوب استاد مینوی به عباس اقبال در نقد کتاب

نویسندهعباس اقبال آشتیانی

به کوششعبدالکریم جربزه‌دار

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات اساطیر

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتجارب السلف - در تواریخ خلفا و وزرای ایشان

به کوششتوفیق سبحانی

مصححعباس اقبال آشتیانی

نویسندههندوشاه نخجوانی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

نوبت چاپسوم

زبانفارسی

عنوانسه سال در دربار ایران؛ خاطرات دکتر فووریه پزشک ویژه ناصرالدین شاه قاجار

مترجمعباس اقبال آشتیانی

به کوششهمایون شهیدی

نویسندهژوانس فووریه

موضوعنثر/سفرنامه , شرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دنیای کتاب

تاریخ چاپ هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی