منبع   ۱۴ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۱
محمدتقی دانش پژوه
316
213
PDF PDF
933
420
PDF PDF
1086
782
PDF PDF
1145
722
PDF PDF
1139
957
PDF PDF
1289
1431
PDF PDF
1393
1408
PDF PDF
فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ملک - جلد چهارم (نسخه های فارسی از کلیات شوقی تا یوسف و زلیخا)
ایرج افشار محمدتقی دانش پژوه
PDF

عنوانفهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ملک - جلد چهارم (نسخه های فارسی از کلیات شوقی تا یوسف و زلیخا)

نویسندهایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشکده ادبیات (مجموعه وقفی جناب آقای علی اصغر حکمت)

به کوششمحمدتقی دانش پژوه

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد پنجم): مجموعه‌ها و جنگ‌ها
سیدمحمدباقر حجتی احمد منزوی
PDF

عنوانفهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد پنجم): مجموعه‌ها و جنگ‌ها

اشرافایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

به کوششسیدمحمدباقر حجتی, احمد منزوی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد چهارم): نسخه‌های فارسی از کلیات شوقی تا یوسف و زلیخا
سیدمحمدباقر حجتی احمد منزوی
PDF

عنوانفهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد چهارم): نسخه‌های فارسی از کلیات شوقی تا یوسف و زلیخا

اشرافایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

به کوششسیدمحمدباقر حجتی, احمد منزوی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد سوم)
سیدمحمدباقر حجتی احمد منزوی
PDF

عنوانفهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد سوم)

اشرافایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

به کوششسیدمحمدباقر حجتی, احمد منزوی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد دوم): کتاب‌های فارسی از آداب جنگ تا ذخیره خوارزمشاهی
سیدمحمدباقر حجتی احمد منزوی
PDF

عنوانفهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد دوم): کتاب‌های فارسی از آداب جنگ تا ذخیره خوارزمشاهی

اشرافایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

به کوششسیدمحمدباقر حجتی, احمد منزوی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

فهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد اول): کتاب‌های عربی و ترکی
سیدمحمدباقر حجتی احمد منزوی
PDF

عنوانفهرست کتابهای خطی کتابخانه ملی ملک (جلد اول): کتاب‌های عربی و ترکی

اشرافایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

به کوششسیدمحمدباقر حجتی, احمد منزوی

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه ملی ملک

تاریخ چاپ1352 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانجامع الخیرات: وقفنامه سید رکن‌الدین حسینی یزدی

مصححایرج افشار, محمدتقی دانش پژوه

نویسندهسید رکن‌الدین حسینی یزدی

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرفرهنگ ایران زمین

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبحر الفوائد (دایرة المعارف) شامل کلام و تصوف و فقه و سیاست

نویسندهمولف ناشناس

مصححمحمدتقی دانش پژوه

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشربنگاه ترجمه و نشر کتاب

تاریخ چاپ1345 هجری شمسی

زبانفارسی