منبع   ۶ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۱
نادر وزین پور
375
366
PDF PDF
647
396
PDF PDF
546
403
PDF PDF
1304
982
PDF PDF
1448
984
PDF PDF

عنوانبرگزیده قصاید حکیم ناصر خسرو قبادیانی

به کوششنادر وزین پور

نویسندهناصرخسرو قبادیانی مروزی یمگانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی