30
نویسنده
1
موضوع
29
منبع
در این بخش به معرفی کتاب ها ذیل عنوان های راهنمای نگارش و روش تحقیق می پردازیم. دو اصلی که در نوشتار و انجام پژوهش های ادبی و غیرادبی بسیار حائز اهمیت هستند. به تعبیری دیگر این دو بخش از اصول بنیادین هر فعالیت ادبی به شمار می آیند. راهنمای نگارش ناظر بر توضیحات و الزاماتی به منظور جلوگیری از بروز خطا، نقص و اشتباه در هر نوع نوشتاری می باشد و روش تحقیق مجموعه ی ساختارها، چارچوب ها و شیوه هایی برای انجام درست، صحیح و اصولی هر پروژه ی تحقیقی می باشد.
راهنمای نگارش و روش تحقیق
نمایش موارد بیشتر