50
نویسنده
1
موضوع
48
منبع
در این بخش به معرفی کتاب ها ذیل عنوان های راهنمای نگارش و روش تحقیق می پردازیم. دو اصلی که در نوشتار و انجام پژوهش های ادبی و غیرادبی بسیار حائز اهمیت هستند. به تعبیری دیگر این دو بخش از اصول بنیادین هر فعالیت ادبی به شمار می آیند. راهنمای نگارش ناظر بر توضیحات و الزاماتی به منظور جلوگیری از بروز خطا، نقص و اشتباه در هر نوع نوشتاری می باشد و روش تحقیق مجموعه ی ساختارها، چارچوب ها و شیوه هایی برای انجام درست، صحیح و اصولی هر پروژه ی تحقیقی می باشد.
راهنمای نگارش و روش تحقیق

عنوانروش زیبا یا درست نوشتن (برای استفاده دانش آموزان و دبیرستانها)

نویسندهسیدعلی میرافضلی

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

ناشرانتشارات کتابفروشی زیبا

تاریخ چاپ1319 هجری شمسی

زبانفارسی

فارسی عمومی، ادبیات نگارش (مطابق سرفصل دانشگاهی)
معصومه موسایی حمیدرضا شایگان فر
PDF

عنوانفارسی عمومی، ادبیات نگارش (مطابق سرفصل دانشگاهی)

نویسندهمعصومه موسایی, حمیدرضا شایگان فر

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشرحروفیه

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیوه‌نامه ویرایش: اصول ویرایش و نشر (جلد 7)

نویسندهمحمدرضا محمدی فر

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشراداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیوه‌نامه ویرایش: اصول ویرایش و نشر (جلد 6)

نویسندهمحمدرضا محمدی فر

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشراداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیوه‌نامه ویرایش: اصول ویرایش و نشر (جلد 5)

نویسندهمحمدرضا محمدی فر

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشراداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیوه‌نامه ویرایش: اصول ویرایش و نشر (جلد 4)

نویسندهمحمدرضا محمدی فر

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشراداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیوه‌نامه ویرایش: اصول ویرایش و نشر (جلد 1)

نویسندهمحمدرضا محمدی فر

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشراداره کل انتشارات و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرس انشای فارسی برای دبیرستان‌ها و دانشسراها (دفتر اول)

نویسندهسلیم نیساری

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1330 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزبان‌آموزی و روش تدریس دو کتاب دویدم و دویدم، زیر گنبد کبود

نویسندهثمین باغچه‌بان

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشرآموزشگاه کرولال‌های باغچه‌بان

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر