37
نویسنده
1
موضوع
36
منبع
در این بخش به معرفی کتاب ها ذیل عنوان های راهنمای نگارش و روش تحقیق می پردازیم. دو اصلی که در نوشتار و انجام پژوهش های ادبی و غیرادبی بسیار حائز اهمیت هستند. به تعبیری دیگر این دو بخش از اصول بنیادین هر فعالیت ادبی به شمار می آیند. راهنمای نگارش ناظر بر توضیحات و الزاماتی به منظور جلوگیری از بروز خطا، نقص و اشتباه در هر نوع نوشتاری می باشد و روش تحقیق مجموعه ی ساختارها، چارچوب ها و شیوه هایی برای انجام درست، صحیح و اصولی هر پروژه ی تحقیقی می باشد.
راهنمای نگارش و روش تحقیق
1511
1634
PDF PDF

عنواندرس انشای فارسی برای دبیرستان‌ها و دانشسراها (دفتر اول)

نویسندهسلیم نیساری

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشرشرکت نسبی حاج محمدحسین اقبال و شرکا

تاریخ چاپ1330 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزبان‌آموزی و روش تدریس دو کتاب دویدم و دویدم، زیر گنبد کبود

نویسندهثمین باغچه‌بان

موضوعفنون ادبی/راهنمای نگارش و روش تحقیق

مکان چاپتهران

ناشرآموزشگاه کرولال‌های باغچه‌بان

تاریخ چاپ1353 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر