منبع   ۸ موضوع   ۸ دنبال کننده   ۰
سیدامیرحسن عابدی
339
151
PDF PDF
451
280
PDF PDF
842
255
PDF PDF
704
259
PDF PDF
663
307
PDF PDF
دریای اسمار (ترجمه کتاسرت ساگر)
سیدامیرحسن عابدی . تاراچند
PDF

عنواندریای اسمار (ترجمه کتاسرت ساگر)

مصححسیدامیرحسن عابدی, . تاراچند

مترجممصطفی خالقداد عباسی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران دهلی نو

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهندوستانی فارسی ادب؛ تحقیقی، علمی اور ادبی مقالات کا انتخاب (= ادبِ فارسی در هندوستان؛ انتخابی از مقاله های تحقیقی، علمی و ادبی)

به کوشششریف حسین قاسمی

نویسندهسیدامیرحسن عابدی

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشراِندو پرشین سوسائتی

تاریخ چاپ1984 میلادی

زباناردو/فارسی

عنوانگلزار حال یا طلوع معرفت؛ ترجمه فارسی پربود چند راودی

مصححسیدامیرحسن عابدی, . تاراچند

نویسندهبنوالی داس

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپهند/َعَلیگَر

ناشردانشگاه اسلامی عَلیگَر

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعصمت نامه یا داستان لورک و مینا

مصححسیدامیرحسن عابدی

نویسندهحمید کلانوری

موضوعنثر/متون کهن/ادبی , فرهنگ و تمدن/افسانه و حکایات

مکان چاپهند/دهلی نو

ناشرمرکز تحقیقات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی