منبع   ۸ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۰
شیخ عزیزالله عطاردی
264
220
PDF PDF
1228
169
PDF PDF
1344
189
PDF PDF
1255
199
PDF PDF
1234
196
PDF PDF

عنوانالتدوین فی اخبار قزوین(جلدچهارم)

نویسندهعبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی

به کوشششیخ عزیزالله عطاردی

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردارالکتب العلمیة

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانعربی