15946
نویسنده
105
موضوع
13174
منبع
در این بخش تازه ترین منابع بارگذاری‌شده روی سایت بدون توجه به نوع منبع (کتاب یا مقاله) و نیز موضوع منبع و به ترتیب زمان بارگذاری نشان داده خواهد شد. برای دیدن موضوعات مختلف به درختواره موضوعات در سایت مراجعه کنید. نیز میتوانید از فیلترهای درنظرگرفته‌شده در همین صفحه (الفبایی، نوع فایل، زبان و نوع منبع) برای دیدن بخش‌های مختلف سایت بهره ببرید.
همه

عنوانکُتّاب معاصرون؛ أعلام النثر العربی المعاصر: حیاتهم، اسالیبهم، و نماذح من آثارهم

نویسندهسعدی غزای عمران «فالح الربیعی»

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپلبنان/بیروت

ناشردارالکاتب العربی

تاریخ چاپ2011 میلادی

زبانعربی

عنوانالمصطلح النحوی فی کتاب سیبویه؛ دراسة فی العلاقات الدلالیة (المشترک المصطلحی، تداخل المصطلحات، الترادف المصطلحی)

نویسندهاحمد ابراهیم هندی داود

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپمصر/قاهره

ناشردار النشر للجامعات

تاریخ چاپ2017 میلادی

زبانعربی

الادب العربی فی مختلف العصور
رمضان خمیس القسطاوی ابوالسعود سلامة ابوالسعود
PDF

عنوانالادب العربی فی مختلف العصور

نویسندهرمضان خمیس القسطاوی, ابوالسعود سلامة ابوالسعود

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات عربی

مکان چاپدسوق

ناشردارالعلم والایمان

تاریخ چاپ2017 میلادی

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر