منبع   ۸ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۱
هاشم رجب زاده
173
196
PDF PDF
307
268
PDF PDF
594
664
PDF PDF
923
437
PDF PDF
882
1038
PDF PDF

عنوانتاریخ ژاپن از آغاز تا معاصر: نگاهی به زمینه‌ها و مایه‌های فرهنگ و تمدن امروز سرزمین آفتاب

نویسندههاشم رجب زاده

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانایران و ماوراء النهر در نوشته های چینی و مغولی سده های میانه (جستارهای تاریخی و جغرافیایی)

مترجمهاشم رجب زاده

نویسندهامیلی و. برتشنایدر

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی