منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
تقی بینش
280
238
PDF PDF
543
616
PDF PDF
349
318
PDF PDF
991
364
PDF PDF

عنواندیوان قاضی شمس‌الدین محمد بن عبدالکریم طبسی؛ متوفای 624 هـ.ق

مصححتقی بینش

نویسندهشمس‌الدین محمد بن عبدالکریم طبسی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپمشهد

ناشرکتابفروشی زوار

تاریخ چاپ1343 هجری شمسی

زبانفارسی