منبع   ۷ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
سید ابوالقاسم انجوی شیرازی
215
218
PDF PDF
681
586
PDF PDF
332
157
PDF PDF
891
677
PDF PDF
640
514
PDF PDF
1067
468
PDF PDF

عنوانفردوسی نامه: مردم و قهرمانان شاهنامه(جلدسوم)

نویسندهسید ابوالقاسم انجوی شیرازی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپسوم

زبانفارسی

عنوانفردوسی نامه: مردم و فردوسی(جلد اول)

نویسندهسید ابوالقاسم انجوی شیرازی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپسوم

زبانفارسی