4
نویسنده
1
موضوع
11
منبع
این بخش به معرفی و ارائه ی آثار منظوم حافظ، شاعر غزل سرای ایرانی و فارسی زبان اختصاص دارد.

عنوانچند غزل از اصیل از دیوان خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی

نویسندهخواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

مصححبدری آتابای

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/آثار حافظ

مکان چاپتهران

ناشرچاپ زیبا

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان حافظ؛ ملحقات غزلیات، قصاید، مثنویات، قطعات و رباعیات

مصححپرویز ناتل خانلری

نویسندهخواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/حافظ/آثار حافظ

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات خوارزمی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی