منبع   ۹ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
ادوارد براون
541
356
PDF PDF
806
583
PDF PDF
606
470
PDF PDF
1368
930
PDF PDF
2266
1601
PDF PDF
1687
1113
PDF PDF

عنوانتاریخ ادبی ایران (مجلد چهارم): از آغاز صفویه تا پایان قاجار

نویسندهادوارد براون

مترجمغلامرضا رشید یاسمی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشربنیاد کتاب

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناز سعدی تا جامی؛ تاریخ ادبیات ایران از نیمه قرن هفتم تا آخر قرن نهم هجری عصر استیلای مغول و تاتار

نویسندهادوارد براون

مترجمعلی اصغر حکمت

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتذکره لباب الالباب: از روی چاپ پروفسور ادوارد براون با مقدمه و تعلیقات علامه محمد قزوینی و سعید نفیسی و ترجمه محمد عباسی

به کوششسعید نفیسی, محمد قزوینی

مترجممحمد عباسی

نویسندهمحمد عوفی

مصححادوارد براون

موضوعشرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی فخررازی

تاریخ چاپ1361 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی