منبع   ۱۸ موضوع   ۹ دنبال کننده   ۱
فرید الدین عطار نیشابوری
276
206
PDF PDF
395
198
PDF PDF
254
172
PDF PDF
216
219
PDF PDF
279
228
PDF PDF
216
238
PDF PDF
230
228
PDF PDF
410
388
PDF PDF
340
286
PDF PDF
471
279
PDF PDF
697
483
PDF PDF
878
409
PDF PDF
1060
424
PDF PDF
926
901
PDF PDF
636
516
PDF PDF
824
935
PDF PDF
876
517
PDF PDF

عنوانپندنامه و بی‌سرنامه (بلبل‌نامه، سی فصل، پندنامه، نزهت الاحباب، بیان الارشاد)

نویسندهفرید الدین عطار نیشابوری

مصححاحمد خوشنویس عماد

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیام آشنایی (پندنامۀ عطار نیشابوری) مطابق نسخۀ بارو سیلوستردساسی

نویسندهفرید الدین عطار نیشابوری

به کوششمحمدعلی پورولی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی