منبع   ۷ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
جلال خالقی مطلق
256
102
PDF PDF
اساس اشتقاق فارسی (جلد نخست)
پاول هرن هاینریش هوبشمان
PDF

عنواناساس اشتقاق فارسی (جلد نخست)

مترجمجلال خالقی مطلق

نویسندهپاول هرن, هاینریش هوبشمان

موضوعدستور زبان/دستور زبان فارسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد فرهنگ ایران

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

تیراژ1200

زبانفارسی

عنواندستنویس نویافته از شاهنامه فردوسی (محفوظ در «مکتبه‌الشرقیه» وابسته به دانشگاه سن ژوزف بیروت NC.43)

نویسندهجلال خالقی مطلق

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

تاریخ چاپ1386ـ 1387 هجری شمسی

زبانفارسی