121
نویسنده
1
موضوع
93
منبع
این بخش به معرفی کتاب های آداب و رسوم تخصیص یافته است. آداب و رسوم ملت ها یکی از مظاهر فرهنگی، تمدنی و به تبع؛ ادبی هر سرزمین است. مجموعه ای است از اعتقادات، رسومات و اعمالی که ریشه در گذشته و تاریخ ملت ها و بوم ها دارند و یکی از بهترین شیوه ها برای انتقال مفاهیم و باورهای مردمان به صورت شفاهی و مکتوب می باشند. با رجوع به کتاب هایی که آداب و رسوم مردم و ملت ها را گردآوری کرده اند هماره می توانیم تصویری دقیق از ادبیات در دوران های مختلف و نقش آن در زندگی مردم و چگونگی وضعیت آن به دست آوریم.
1127
1049
PDF PDF
1206
1487
PDF PDF
نمایش موارد بیشتر