منبع   ۸ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۱
یحیی ذکاء
573
3132
PDF PDF
603
448
PDF PDF
702
617
PDF PDF
پیشینه سان و رژه در ایران
جهانگیر قائم مقامی یحیی ذکاء سیدمحمدعلی امام شوشتری
PDF

عنوانپیشینه سان و رژه در ایران

نویسندهجهانگیر قائم مقامی, یحیی ذکاء, سیدمحمدعلی امام شوشتری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات وزارت فرهنگ و هنر

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی از تاریخ تشکیل این سلسله تا مرگ سلطان سنجر (432 ـ 552)

نویسندهعباس اقبال

به کوششمحمد تقی دانش پژوه, یحیی ذکاء

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسرگذشت ویکتور هوگو و نمونه هائی از آثار او

به کوششیحیی ذکاء

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر , پژوهش‌ها/پژوهش در ادبیات داستانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات موسسه مطبوعاتی شرق

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآیا هخامنشیان زردشتی بوده‌اند؟ (پژوهش در جهان‌بینی و باور سه‌گانه‌پرستی هخامنشیان براساس تجزیه و تحلیل نمادهای برجای مانده از آنان)

نویسندهیحیی ذکاء

موضوعفرهنگ و تمدن/ادیان و آئین

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناسناد و عکس‌های تاریخی: نخستین مهمانخانه و رستوران و قرائت خانه به سبک جدید در تبریز و مؤسس آنها

نویسندهیحیی ذکاء

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی