39
نویسنده
1
موضوع
38
منبع
در بخش تاریخ ادبیات زبان های دیگر کتاب های مرتبط با این محور و عنوان را با توجه به الزامات و ویژگی های تاریخی-ادبی معرفی و در اختیار مخاطبان قرار خواهیم داد.
تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

عنوانادبیات دیوانی ترک و نائلی

نویسندهعلی نهادتارلان

مترجمحمید نطقی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی منطقه ای وابسته به سازمان همکاری عمران منطقه ای (.R.C.D)

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات انگلیس - جلد اول و دوم (از قرن چهارم تا شانزدهم میلادی)

نویسندهلطفعلی صورتگر

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1320 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات کلاسیک جرمنی از قرون وسطی تا عصر حاضر

مترجم. گروهی از مترجمان

نویسندهولفگنگ لانگین بوخر

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرموسسه انتشارات هورست اردمان

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات روسیه - جلد اول (از آغاز تا تالستوی)

مترجمابراهیم یونسی

نویسندهد. س. میرسکی

مصححفرانسیس ج. وایتفیلد

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآذربایجان ادبیاتی تاریخی: تورک و آذربایجان ادبیاتی تاریخی ماتریاللاری

نویسندهفریدون بک کوچه رلی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپبی جا

ناشرآذرنشر

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانترکی

نمایش موارد بیشتر