39
نویسنده
1
موضوع
38
منبع
در بخش تاریخ ادبیات زبان های دیگر کتاب های مرتبط با این محور و عنوان را با توجه به الزامات و ویژگی های تاریخی-ادبی معرفی و در اختیار مخاطبان قرار خواهیم داد.
تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر
1954
1424
PDF PDF
1255
1287
PDF PDF
1216
1213
PDF PDF
1447
1297
PDF PDF
1276
1255
PDF PDF
1657
1052
PDF PDF

عنوانادبیات دیوانی ترک و نائلی

نویسندهعلی نهادتارلان

مترجمحمید نطقی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشرموسسه فرهنگی منطقه ای وابسته به سازمان همکاری عمران منطقه ای (.R.C.D)

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات انگلیس - جلد اول و دوم (از قرن چهارم تا شانزدهم میلادی)

نویسندهلطفعلی صورتگر

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1320 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات کلاسیک جرمنی از قرون وسطی تا عصر حاضر

مترجم. گروهی از مترجمان

نویسندهولفگنگ لانگین بوخر

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرموسسه انتشارات هورست اردمان

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات روسیه - جلد اول (از آغاز تا تالستوی)

مترجمابراهیم یونسی

نویسندهد. س. میرسکی

مصححفرانسیس ج. وایتفیلد

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآذربایجان ادبیاتی تاریخی: تورک و آذربایجان ادبیاتی تاریخی ماتریاللاری

نویسندهفریدون بک کوچه رلی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپبی جا

ناشرآذرنشر

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانترکی

نمایش موارد بیشتر