34
نویسنده
1
موضوع
33
منبع
در بخش تاریخ ادبیات زبان های دیگر کتاب های مرتبط با این محور و عنوان را با توجه به الزامات و ویژگی های تاریخی-ادبی معرفی و در اختیار مخاطبان قرار خواهیم داد.
تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر
1533
1356
PDF PDF
1382
1410
PDF PDF
2194
1163
PDF PDF

عنوانتاریخ ادبیات انگلیس - جلد اول و دوم (از قرن چهارم تا شانزدهم میلادی)

نویسندهلطفعلی صورتگر

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1320 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانادبیات کلاسیک جرمنی از قرون وسطی تا عصر حاضر

مترجم. گروهی از مترجمان

نویسندهولفگنگ لانگین بوخر

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرموسسه انتشارات هورست اردمان

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ ادبیات روسیه - جلد اول (از آغاز تا تالستوی)

مترجمابراهیم یونسی

نویسندهد. س. میرسکی

مصححفرانسیس ج. وایتفیلد

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآذربایجان ادبیاتی تاریخی: تورک و آذربایجان ادبیاتی تاریخی ماتریاللاری

نویسندهفریدون بک کوچه رلی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپبی جا

ناشرآذرنشر

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانترکی

عنوانتاریخ ادبیات دری از دوره‌های باستانی تا پایان قرن چهارم هجری

نویسندهعبدالقیوم قویم

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرپوهنتون

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر