20
نویسنده
1
موضوع
21
منبع
در بخش تاریخ ادبیات زبان های دیگر کتاب های مرتبط با این محور و عنوان را با توجه به الزامات و ویژگی های تاریخی-ادبی معرفی و در اختیار مخاطبان قرار خواهیم داد.
تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر
1174
1030
PDF PDF
1794
1004
PDF PDF
1918
1042
PDF PDF

عنوانآذربایجان ادبیاتی تاریخی: تورک و آذربایجان ادبیاتی تاریخی ماتریاللاری

نویسندهفریدون بک کوچه رلی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپبی جا

ناشرآذرنشر

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانترکی

عنوانتاریخ ادبیات دری از دوره‌های باستانی تا پایان قرن چهارم هجری

نویسندهعبدالقیوم قویم

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپافغانستان/کابل

ناشرپوهنتون

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفرهنگ روس - شماره 21 - ویژه نامه قرن طلایی ادبیات

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپروسیه/مسکو

ناشررایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر