منبع   ۱۵ موضوع   ۱۱ دنبال کننده   ۰
عباس اقبال
305
249
PDF PDF
938
561
PDF PDF
821
4356
PDF PDF
718
930
PDF PDF
839
606
PDF PDF
677
798
PDF PDF
606
581
PDF PDF
623
1025
PDF PDF
878
566
PDF PDF
1508
1314
PDF PDF
1218
896
PDF PDF

عنوانکلیات تاریخ تمدن جدید مطابق برنامه جدید وزارت فرهنگ برای سال ششم دبیرستان‌ها شامل تاریخ تمدن جدید در اروپا و ایران

نویسندهعباس اقبال

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطبوعاتی علی اکبر علمی

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشد الازار فی حط الاوزار عن زوار المزار

مصححمحمد قزوینی, عباس اقبال

نویسندهمعین الدین ابوالقاسم جنید شیرازی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی , شرح حال/تذکره و تراجم

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه مجلس

تاریخ چاپ1328 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی از تاریخ تشکیل این سلسله تا مرگ سلطان سنجر (432 ـ 552)

نویسندهعباس اقبال

به کوششمحمد تقی دانش پژوه, یحیی ذکاء

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1338 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقاله‌ای تاریخی و انتقادی در باب نسخه نفثة المصدور تألیف نورالدین محمد منشی

نویسندهمحمد قزوینی

به کوششعباس اقبال

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه مجلس

تاریخ چاپ1308 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمضاف الی بدایع الازمان فی وقایع کرمان؛ شامل حوادث سنوات 602 ـ 612

مصححعباس اقبال

نویسندهحمیدالدین احمد بن حامد کرمانی ملقب به افضل کرمان

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرمطبعه مجلس

تاریخ چاپ1331 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجمع التواریخ؛ در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال 1207 هجری قمری

مصححعباس اقبال

نویسندهمیرزا محمدخلیل مرعشی صفوی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه سنائی

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانهجویات و هزلیات عبید زاکانی به انضمام مقاله‌ای عمیق و موشکافانه در طبیعت هجو از آناتولی لوناچارسکی

به کوششعباس اقبال

نویسندهعبید زاکانی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ابن سینا

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندوره کامل بیست مقاله قزوینی جلد یک و دو

نویسندهمحمد قزوینی

به کوششعباس اقبال, ابراهیم پورداود

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دنیای کتاب

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپدوم

زبانفارسی