منبع   ۱۹ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۱
ابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی
152
153
PDF PDF
133
146
PDF PDF
170
151
PDF PDF
723
495
PDF PDF
691
613
PDF PDF
651
378
PDF PDF
481
356
PDF PDF
628
321
PDF PDF
497
423
PDF PDF
551
452
PDF PDF
473
391
PDF PDF
452
388
PDF PDF
578
374
PDF PDF
675
448
PDF PDF
713
522
PDF PDF
764
398
PDF PDF
678
378
PDF PDF
925
365
PDF PDF
1268
567
PDF PDF

عنوانگزیده مخزن الاسرار از پنج گنج نظامی گنجوی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

به کوششعبدالمحمد آیتی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخسرو و شیرین

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

مصححله والکساندروویچ خه تا قوروف

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپآذربایجان/باکو

ناشرنشریات فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان

تاریخ چاپ1960 میلادی

زبانفارسی

عنوانلیلی و مجنون حکیم نظامی گنجه‌ای با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی

به کوششسعید حمیدیان

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرنشر قطره

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانکلیات دیوان حکیم نظامی گنجه‌ای (مخزن الاسرار، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون، هفت پیکر، شرف‌نامه، اقبال‌نامه) از روی متن مصحح استاد سخن وحید دستگردی

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرفنامه با حواشی و شرح لغات و ابیات و مقابله با سی نسخه کهنسال

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ابن سینا

تاریخ چاپ1335 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناقبالنامه یا خردنامه و ششمین دفتر مثنویات با حواشی کامل و شرح لغات و ابیات و مقابله با سی نسخه کهن‌سال

مصحححسن وحید دستگردی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/مثنوی‌ها

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه ابن سینا

تاریخ چاپ1317 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه داستان خسرو و شیرین با شرح لغات و عبارات و توضیح نکات ادبی

به کوششبرات زنجانی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگزیده ای از هفت پیکر نظامی

به کوششبرات زنجانی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده هفت پیکر از پنج گنج نظامی گنجوی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

به کوششعبدالمحمد آیتی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزیده اسکندرنامه از پنج گنج نظامی گنجوی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

به کوششعبدالمحمد آیتی

موضوعنثر/متون کهن/گزیده‌ نظم و نثر

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1373 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخسرو و شیرین

مصححیوگنی برتلس

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپآذربایجان/باکو

ناشرنشریات فرهنگستان علوم جمهوری شوروی سوسیالیستی آذربایجان

تاریخ چاپ1960 میلادی

زبانفارسی

عنوانخلاصه خمسه حکیم نظامی گنجوی

به کوششعزیز الله جوینی

نویسندهابو محمد الیاس بن یوسف بن زکی موید نظامی گنجوی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1367 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی