منبع   ۵ موضوع   ۷ دنبال کننده   ۰
کتایون مزداپور
332
267
PDF PDF
570
493
PDF PDF

عنوانسروش پیر مغان؛ یادنامه جمشید سروشیان (مجموعه مقالات)

نویسندهجمعی از نویسندگان

به کوششکتایون مزداپور

موضوعکلیات/یادنامه , کلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات ثریا

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

تیراژ2200

زبانفارسی