32
نویسنده
1
موضوع
36
منبع
این بخش به معرفی و ارائه ی آثار منظوم فردوسی، شاعر حماسه سرا و شهیر ایرانی و فارسی زبان اختصاص دارد.
1768
1139
PDF PDF
2531
1300
PDF PDF
3559
1087
PDF PDF
3189
1424
PDF PDF
4724
3032
PDF PDF
1605
1921
PDF PDF

عنوانکتاب شاهنامه فردوسی: نثر: اساطیر - جلد اول (از پادشاهی کیومرث تا پایان کار فریدون)

نویسندهعلی شاهری

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/آثار فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرچشمه

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی و تحلیل ویژگیهای ساختاری و تصویری هفت خان رستم در نگاره های سنتی ایران

نویسندهغلامرضا حسنی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/آثار فردوسی

مکان چاپگیلان/گرگان

ناشرمؤسسه فرهنگی و انتشاراتی مختومقلی فراغی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخلاصه داستان سیاوش از شاهنامه فردوسی با توضیح ابیات و لغات دشوار

نویسندهعلی رفیعی جیردهی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/آثار فردوسی

ناشرعلی رفیعی جیردهی

تاریخ چاپ1371 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی (متن کامل چهار کتاب اصلی و سه داستان الحاقی با مقابله و تصحیح از روی مشهورترین نسخه‌ها)

نویسندهابوالقاسم فردوسی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/آثار فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانداستان بهرام و آرزو از شاهنامه فردوسی با شرح واژه‌ها و کنایه‌ها و اصطلاح‌های دشوار و پیوست و یادداشت‌هایی درباره آن

نویسندهحسین نخعی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/آثار فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه طهوری

تاریخ چاپ1342 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاهنامه فردوسی (متن آسان‌خوان) شامل شرح لغات و نام‌ها و جای‌ها، و حرکت‌گذاری بر کلمات دشوار بر اساس شاهنامه ژول مول؛ کتاب چهارم (دفتر هفتم و دیباچه) معنی واژگان و شرح نام‌ها و جای‌ها

نویسندهابوالقاسم فردوسی

مصححپرویز اتابکی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/آثار فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشاهنامه فردوسی (متن آسان‌خوان) شامل شرح لغات و نام‌ها و جای‌ها، و حرکت‌گذاری بر کلمات دشوار بر اساس شاهنامه ژول مول؛ کتاب سوم (دفتر پنجم و ششم)

نویسندهابوالقاسم فردوسی

مصححپرویز اتابکی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/آثار فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر