6
نویسنده
1
موضوع
9
منبع
این بخش به معرفی و ارائه ی آثار منظوم فردوسی، شاعر حماسه سرا و شهیر ایرانی و فارسی زبان اختصاص دارد.

عنوانداستان بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی

مصححمهدی قریب

نویسندهابوالقاسم فردوسی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/آثار فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنتخبات چهار داستان شاهنامه فردوسی؛ مخصوص شاگردان سیکل اول مدارس متوسطه

به کوششمحمدجواد تربتی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/آثار فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات کتابخانه و چاپخانه اقبال

تاریخ چاپ1307 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانقلعه ی زنگه و قلمرو بغداد یا شه نگه ی شارویران (بحثی در شاهنامه شناسی)

نویسندهعبدالخالق پرهیزی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/آثار فردوسی

مکان چاپبوکان

ناشرمولف

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانشاهنامه و دستور یا دستور زبان فارسی بر پایه شاهنامه فردوسی

نویسندهمحمود شفیعی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/آثار فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپدوم

شابک964 - 03 - 4006 - 5

زبانفارسی