منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
ایرج افشار سیستانی
124
160
PDF PDF
125
166
PDF PDF
374
566
PDF PDF

عنوانمقدمه‌ای بر شناخت: ایل‌ها، چادرنشینان و طوایف عشایری ایران (جلد دوم)

نویسندهایرج افشار سیستانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقدمه‌ای بر شناخت: ایل‌ها، چادرنشینان و طوایف عشایری ایران (جلد اول)

نویسندهایرج افشار سیستانی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ1366 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسفرنامه و خاطرات امیر عبدالرحمان خان و تاریخ افغانستان از 1747 تا 1900 م

نویسندهامیر عبدالرحمان خان بارکزایی

به کوششایرج افشار سیستانی

مترجمغلام مرتضی خان قندهاری

موضوعنثر/سفرنامه , شرح حال/خاطرات و یادداشت ها

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه انتشاراتی و آموزشی نسل دانش

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی