منبع   ۱۷ موضوع   ۱۱ دنبال کننده   ۰
علی اصغر باباصفری
260
229
PDF PDF
سیر تطور دَهنامه و سی‌نامه‌سرایی در شعر فارسی با تکیه بر تحلیل ساختاری و محتوایی
علی اصغر باباصفری بتول حیدری
PDF

عنوانسیر تطور دَهنامه و سی‌نامه‌سرایی در شعر فارسی با تکیه بر تحلیل ساختاری و محتوایی

نویسندهعلی اصغر باباصفری, بتول حیدری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نقدی بر طوطی‌نامه عماد ‌بن محمد ‌الثغری، شرح و تصحیح شمس‌الدین آل احمد
علی اصغر باباصفری حسن زیاری
PDF

عنواننقدی بر طوطی‌نامه عماد ‌بن محمد ‌الثغری، شرح و تصحیح شمس‌الدین آل احمد

نویسندهعلی اصغر باباصفری, حسن زیاری

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی