منبع   ۹ موضوع   ۴ دنبال کننده   ۱
عبدالحسین نوایی
164
165
PDF PDF
164
161
PDF PDF
784
703
PDF PDF
820
838
PDF PDF
760
601
PDF PDF
767
668
PDF PDF
1288
1092
PDF PDF
674
456
PDF PDF

عنوانهفت دیوان محتشم کاشانی (جلد دوم) شبابیه، صبائیه، رساله رجالیه، رساله نقل عشاق، ضروریات و معمیات

مصححعبدالحسین نوایی, مهدی صدری

نویسندهکمال‌الدین محتشم کاشانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهفت دیوان محتشم کاشانی (جلد اول) دیوان شیبیه

مصححعبدالحسین نوایی, مهدی صدری

نویسندهکمال‌الدین محتشم کاشانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتکمله الاخبار (تاریخ صفوی از آغاز تا 978 هجری قمری)

مصححعبدالحسین نوایی

نویسندهعبدی بیگ شیرازی

موضوعنثر/متون کهن/تاریخی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1369 هجری شمسی

تیراژ4200

نوبت چاپاول

زبانفارسی