منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
262
248
PDF PDF

عنواننشریه کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران «درباره نسخه‌های خطی»؛ دفتر نخستین

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی