منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
525
323
PDF PDF

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران شناسی: نسخه شناسی و کتاب شناسی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/کتاب شناسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد ایران شناسی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی