منبع   ۴ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
644
526
PDF PDF
715
512
PDF PDF
563
495
PDF PDF

عنواناندر غزل خویش نهان خواهم گشتن؛ سماع‌نامه‌های فارسی

به کوششنجیب مایل هروی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی