منبع   ۴ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
359
325
PDF PDF
503
371
PDF PDF
447
401
PDF PDF

عنواناندر غزل خویش نهان خواهم گشتن؛ سماع‌نامه‌های فارسی

به کوششنجیب مایل هروی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرنشر نی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی