منبع   ۹ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
227
237
PDF PDF
480
402
PDF PDF
432
346
PDF PDF
524
514
PDF PDF
210
165
PDF PDF
692
338
PDF PDF
824
556
PDF PDF
658
298
PDF PDF

عنواندانشنامه زبان و ادبیات فارسی ازبکستان ( قرن بیستم تا کنون )

به کوششعباسعلی وفایی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنواندرباره کتاب «انقلاب چین و مسائل مربوط با ادبیات و هنر»؛ مجموعه سخنرانیهای چوئن لای، گوموژو، مائوتون، چویانک

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1332 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجله ایرانشناسی جلد دوم، شماره دوم

به کوششایرج افشار, مظفر بختیار

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانناگه غروب کدامین ستاره ... یادنامه مهدی اخوان ثالث م . امید

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بزرگمهر

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی جلد اول

به کوششمرتضی تیموری

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپاصفهان

ناشرانتشارات دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی