منبع   ۹ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
291
296
PDF PDF
492
408
PDF PDF
438
350
PDF PDF
551
536
PDF PDF
210
166
PDF PDF
730
342
PDF PDF
838
569
PDF PDF
679
309
PDF PDF

عنواندانشنامه زبان و ادبیات فارسی ازبکستان ( قرن بیستم تا کنون )

به کوششعباسعلی وفایی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بین المللی الهدی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنواندرباره کتاب «انقلاب چین و مسائل مربوط با ادبیات و هنر»؛ مجموعه سخنرانیهای چوئن لای، گوموژو، مائوتون، چویانک

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

تاریخ چاپ1332 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجله ایرانشناسی جلد دوم، شماره دوم

به کوششایرج افشار, مظفر بختیار

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1350 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانناگه غروب کدامین ستاره ... یادنامه مهدی اخوان ثالث م . امید

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بزرگمهر

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات پنجمین کنگره تحقیقات ایرانی جلد اول

به کوششمرتضی تیموری

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپاصفهان

ناشرانتشارات دانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1354 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

زبانفارسی