منبع   ۲ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
440
389
PDF PDF
451
443
PDF PDF

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران شناسی: مردم شناسی و فرهنگ عامه جلد دوم

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد ایران شناسی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانمجموعه مقالات نخستین همایش ملی ایران شناسی: مردم شناسی و فرهنگ عامه جلد اول

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد ایران شناسی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی