منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
689
355
PDF PDF

عنوانفرهنگ روس - شماره 21 - ویژه نامه قرن طلایی ادبیات

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات زبان‌های دیگر

مکان چاپروسیه/مسکو

ناشررایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی