منبع   ۳ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
917
407
PDF PDF
412
321
PDF PDF
611
749
PDF PDF

عنوانمجموعه سخنرانی های هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی جلد سوم

به کوششمحمدرسول دریاگشت

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه ملی ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی