منبع   ۳ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
جمعی از نویسندگان
961
421
PDF PDF
452
328
PDF PDF
652
753
PDF PDF

عنوانمجموعه سخنرانی های هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی جلد سوم

به کوششمحمدرسول دریاگشت

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌ در نثر و متون

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه ملی ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

تیراژ2000

نوبت چاپاول

زبانفارسی