منبع   ۱۰ موضوع   ۱۰ دنبال کننده   ۰
فریدون بدره ای
474
335
PDF PDF
593
521
PDF PDF
965
617
PDF PDF
600
455
PDF PDF
656
573
PDF PDF
429
280
PDF PDF
533
297
PDF PDF

عنوانایرانشناسی مجله تحقیقات ایرانی دانشگاه ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

به کوششایرج افشار, فریدون بدره ای

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1349 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

رشد ادبیات جلد اول ادبیات باستانی اروپا
هکتور مونرو چادویک نورا کرشاو چادویک
PDF

عنوانرشد ادبیات جلد اول ادبیات باستانی اروپا

مترجمفریدون بدره ای

نویسندههکتور مونرو چادویک, نورا کرشاو چادویک

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های تطبیقی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

تیراژ3000

نوبت چاپاول

شابک964-445-041-8

زبانفارسی