منبع   ۳۶ موضوع   ۱۴ دنبال کننده   ۳
ذبیح الله صفا
326
345
PDF PDF
409
446
PDF PDF
410
328
PDF PDF
362
302
PDF PDF
312
237
PDF PDF
684
545
PDF PDF
777
494
PDF PDF
429
329
PDF PDF
495
453
PDF PDF
532
482
PDF PDF
490
478
PDF PDF
370
333
PDF PDF
371
307
PDF PDF
467
318
PDF PDF
1666
1110
PDF PDF

عنوانخلاصه تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از آغاز تا پایان عهد صفوی

نویسندهذبیح الله صفا

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات امیر کبیر

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآموزشگاهها و آموزشها در ایران؛ عهد قدیم تا دوران معاصر

نویسندهذبیح الله صفا

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی شورای عالی فرهنگ و هنر

تاریخ چاپبی تا هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمنتخب مرزبان نامه (باب چهارم)

اشرافذبیح الله صفا, پرویز ناتل خانلری

به کوششاسماعیل حاکمی

نویسندهسعدالدین وراوینی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , نثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان سیف‌الدین محمد فرغانی (جلد سوم)

مصححذبیح الله صفا

نویسندهسیف‌الدین ابوالمحامد محمد فرغانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان سیف‌الدین محمد فرغانی (جلد دوم): غزل‌ها

مصححذبیح الله صفا

نویسندهسیف‌الدین ابوالمحامد محمد فرغانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان سیف‌الدین محمد فرغانی (جلد اول): قصاید و قطعات و رباعیات

مصححذبیح الله صفا

نویسندهسیف‌الدین ابوالمحامد محمد فرغانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان عبدالواسع جبلی (جلد دوم)؛ مرثیه، ترکیب، ملمع، غزل، قطعه، ترانه، تعلیقات، لغت‌نامه، فهرست

مصححذبیح الله صفا

نویسندهعبدالواسع جبلی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1341 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر