منبع   ۱۴ موضوع   ۹ دنبال کننده   ۰
نصرالله پورجوادی
349
267
PDF PDF
469
343
PDF PDF
288
252
PDF PDF
308
220
PDF PDF
613
461
PDF PDF
551
918
PDF PDF
907
786
PDF PDF
535
221
PDF PDF

عنواندرباره ترجمه:‌ برگزیده مقاله‌های نشر دانش

اشرافنصرالله پورجوادی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , فنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرحیق التحقیق به انضمام دیگر اشعار او

مصححنصرالله پورجوادی

نویسندهفخرالدین مبارک‌شاه مرورودی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانسلطان طریقت؛ سوانح زندگی و شرح آثار خواجه احمد غزالی

نویسندهنصرالله پورجوادی

موضوعشرح حال/تک نگاری , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات آگاه

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

داستان مرغان   متن فارسی رساله الطیر خواجه احمد غزالی
امام محمد غزالی خواجه احمد غزالی
PDF

عنوانداستان مرغان متن فارسی رساله الطیر خواجه احمد غزالی

نویسندهامام محمد غزالی, خواجه احمد غزالی

به کوششنصرالله پورجوادی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعرفان اصیل ایرانی در سفینه تبریز (نگاهی اجمالی به مجموعه خطی نفیس ابوالمجد محمدبن مسعودبن المظفر تبریزی)

نویسندهنصرالله پورجوادی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی