منبع   ۱۸ موضوع   ۱۰ دنبال کننده   ۱
نصرالله پورجوادی
210
226
PDF PDF
474
403
PDF PDF
601
384
PDF PDF
674
527
PDF PDF
1007
649
PDF PDF
490
496
PDF PDF
568
342
PDF PDF
942
605
PDF PDF
844
1427
PDF PDF
1269
1022
PDF PDF
433
109
PDF PDF
685
277
PDF PDF

عنواندرباره ترجمه:‌ برگزیده مقاله‌های نشر دانش

اشرافنصرالله پورجوادی

نویسندهجمعی از نویسندگان

موضوعکلیات/مجموعه مقالات , فنون ادبی/ترجمه

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرحیق التحقیق به انضمام دیگر اشعار او

مصححنصرالله پورجوادی

نویسندهفخرالدین مبارک‌شاه مرورودی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرمرکز نشر دانشگاهی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

تیراژ3000

زبانفارسی

عنوانسلطان طریقت؛ سوانح زندگی و شرح آثار خواجه احمد غزالی

نویسندهنصرالله پورجوادی

موضوعشرح حال/تک نگاری , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه انتشارات آگاه

تاریخ چاپ1358 هجری شمسی

زبانفارسی

داستان مرغان   متن فارسی رساله الطیر خواجه احمد غزالی
امام محمد غزالی خواجه احمد غزالی
PDF

عنوانداستان مرغان متن فارسی رساله الطیر خواجه احمد غزالی

نویسندهامام محمد غزالی, خواجه احمد غزالی

به کوششنصرالله پورجوادی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات انجمن شاهنشاهی فلسفه ایران

تاریخ چاپ1355 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعرفان اصیل ایرانی در سفینه تبریز (نگاهی اجمالی به مجموعه خطی نفیس ابوالمجد محمدبن مسعودبن المظفر تبریزی)

نویسندهنصرالله پورجوادی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , پژوهش‌ها/پژوهش‌های عرفانی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی