360
نویسنده
1
موضوع
294
منبع
در این بخش کتاب هایی که به زندگی، آثار و اندیشه ها ی سعدی در قالب پژوهش پرداخته باشند معرفی می شوند و در اختیار مخاطبین ادب دوست قرار می گیرند.
پژوهش درباره سعدی
1626
1237
PDF PDF

عنوانشناختی تازه از سعدی همراه با متن مصحح و معرب اشعار عربی سعدی و ترجمه فارسی

نویسندهجعفر مؤید شیرازی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/پژوهش درباره سعدی

مکان چاپشیراز

ناشرانتشارات نوید شیراز

تاریخ چاپ1362 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقالاتی درباره زندگی و شعر سعدی (26 مقاله)

به کوششمنصور رستگار فسایی

نویسندهگروهی از نویسندگان

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/پژوهش درباره سعدی

مکان چاپشیراز

ناشرانتشارات دانشگاه پهلوی

تاریخ چاپ1357 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتجزیه و ترکیب اشعار گلستان سعدی مخصوص دوره دوم دبیرستان‌ها و داوطلبان مسابقات ورودی دانشگاه

نویسندهمحمدجواد شریعت

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/پژوهش درباره سعدی

مکان چاپاصفهان

ناشرموسسه انتشارات مشعل اصفهان

تاریخ چاپ1347 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگزیده حکایات گلستان با شرح ابیات و واژه‌های دشوار

نویسندهمصلح‌الدین سعدی شیرازی

به کوششعلیرضا مرتضوی کرونی

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/پژوهش درباره سعدی

مکان چاپتهران

تاریخ چاپ1364 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخیابان گلستان؛ شرح گلستان سعدی

مصححمهر نور محمد خان

نویسندهسراج‌الدین علی خان (آرزو)

موضوعمشاهیر ادبیات فارسی/سعدی/پژوهش درباره سعدی

مکان چاپپاکستان/اسلام آباد

ناشرمرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

تیراژ1000

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر