منبع   ۱۰ موضوع   ۱۲ دنبال کننده   ۰
توفیق سبحانی
407
190
PDF PDF
930
632
PDF PDF
1437
1049
PDF PDF
811
301
PDF PDF
1030
611
PDF PDF
1263
985
PDF PDF
فهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشگاه استانبول
توفیق سبحانی حسام الدین آق سو
PDF

عنوانفهرست نسخه های خطی کتابخانه دانشگاه استانبول

نویسندهتوفیق سبحانی, حسام الدین آق سو

موضوعکلیات/فهارس

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجالس سبعه (هفت خطابه)

مصححتوفیق سبحانی

نویسندهمولانا جلال الدین محمد بلخی

موضوعنثر/متون کهن/عرفانی , مشاهیر ادبیات فارسی/مولوی/آثار مولوی

مکان چاپتهران

ناشرسازمان انتشارات کیهان

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیرت شیخ کبیر ابوعبدالله ابن خفیف شیرازی

به کوششتوفیق سبحانی

مترجمرکن الدین یحیی بن جنید شیرازی

مصححآنه ماری شیمل, . طاری

موضوعشرح حال/تک نگاری

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بابک

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی به تاریخ ادب فارسی در شبه قاره هند

نویسندهتوفیق سبحانی

موضوعتاریخ ادبیات/تاریخ ادبیات فارسی , پژوهش‌ها/پژوهش‌ در شعر و شاعران

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات دبیرخانه شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

تیراژ1000

نوبت چاپاول

شابک964 - 6371 - 42 - 6

زبانفارسی