منبع   ۱۸ موضوع   ۱۱ دنبال کننده   ۰
سیدمحمد دبیرسیاقی
245
225
PDF PDF
269
262
PDF PDF
491
577
PDF PDF
427
557
PDF PDF
460
615
PDF PDF
305
258
PDF PDF
288
254
PDF PDF
584
426
PDF PDF
362
271
PDF PDF
551
279
PDF PDF
394
306
PDF PDF
496
417
PDF PDF
405
345
PDF PDF
528
382
PDF PDF
600
497
PDF PDF
655
408
PDF PDF

عنوانترجمان القرآن، (فرهنگ عربی فارسی- فارسی عربی)

به کوششسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهعلامه میر سید شریف جرجانی

موضوعکلیات/فرهنگ ها

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات بنیاد قرآن

تاریخ چاپ1360 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیر تاریخی بنای شهر قزوین و بناهای آن (از آغاز تا سال 1320 هجری شمسی با فهرست و نقشه‌ها و تصاویر)

نویسندهسیدمحمد دبیرسیاقی

موضوعپژوهش‌ها/پژوهش‌های عمومی ادبی

مکان چاپقزوین

ناشرانتشارات حدیث امروز

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر (جلد چهارم)

به کوششسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهغیاث الدین بن همام الدین الحسینی (خواند امیر)

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی خیام

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر (جلد دوم)

به کوششسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهغیاث الدین بن همام الدین الحسینی (خواند امیر)

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی خیام

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر (جلد اول)

به کوششسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهغیاث الدین بن همام الدین الحسینی (خواند امیر)

موضوعنثر/متون کهن/تفسیری و دینی

مکان چاپتهران

ناشرکتابفروشی خیام

تاریخ چاپ1380 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان شاه داعی شیرازی شاعر و عارف نامی قرن نهم هجری (مشتمل بر دیوان‌های سه‌گانه: قدسیات، واردات، صادرات به انضمام سخن تازه، فیض مجدد)؛ جلد دوم

مصححسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهمحمود بن حسن حسینی واعظ داعی شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکانون معرفت

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندیوان شاه داعی شیرازی شاعر و عارف نامی قرن نهم هجری (مشتمل بر مثنوی‌های شش‌گانه مشهور به سته داعی)؛ جلد اول

مصححسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهمحمود بن حسن حسینی واعظ داعی شیرازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/دیوان

مکان چاپتهران

ناشرکانون معرفت

تاریخ چاپ1339 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانزندگینامه فردوسی و سرگذشت شاهنامه به انضمام داستان کک کوهزاد و بخشی از برزونامه

نویسندهسیدمحمد دبیرسیاقی

موضوعشرح حال/تک نگاری , مشاهیر ادبیات فارسی/فردوسی/پژوهش درباره فردوسی

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات علمی

تاریخ چاپ1370 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرزونامه با کشف الابیات و داستان کلک کوهزاد

مصححسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهخواجه عمید عطاء بن یعقوب معروف به عطائی رازی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/منظومه

مکان چاپتهران

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسخن‌گستر سیستان؛ گزیده اشعار فرخی سیستانی

به کوششسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهعلی بن جولوغ فرخی سیستانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتصویرها و شادی‌ها؛ گزیده اشعار منوچهری دامغانی

به کوششسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهابوالنجم احمد منوچهری دامغانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشانزده رساله از شاه داعی شیرازی شاعر و عارف نامی قرن نهم هجری

مصححسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهمحمود بن حسن حسینی واعظ داعی شیرازی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه مطبوعاتی علمی

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی