منبع   ۹ موضوع   ۶ دنبال کننده   ۰
سیدمحمد دبیرسیاقی
139
138
PDF PDF
150
168
PDF PDF
194
210
PDF PDF
168
201
PDF PDF
231
195
PDF PDF
409
348
PDF PDF
562
371
PDF PDF

عنوانسخن‌گستر سیستان؛ گزیده اشعار فرخی سیستانی

به کوششسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهعلی بن جولوغ فرخی سیستانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1377 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتصویرها و شادی‌ها؛ گزیده اشعار منوچهری دامغانی

به کوششسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهابوالنجم احمد منوچهری دامغانی

موضوعنظم/شعر کلاسیک/گزیده‌ها شعر کلاسیک

مکان چاپتهران

ناشرانتشارات سخن

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشانزده رساله از شاه داعی شیرازی شاعر و عارف نامی قرن نهم هجری

مصححسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهمحمود بن حسن حسینی واعظ داعی شیرازی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه مطبوعاتی علمی

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی