منبع   ۴ موضوع   ۵ دنبال کننده   ۰
سیدمحمد دبیرسیاقی
141
205
PDF PDF
534
357
PDF PDF

عنوانشانزده رساله از شاه داعی شیرازی شاعر و عارف نامی قرن نهم هجری

مصححسیدمحمد دبیرسیاقی

نویسندهمحمود بن حسن حسینی واعظ داعی شیرازی

موضوعنثر/متون کهن/ادبی

مکان چاپتهران

ناشرمؤسسه مطبوعاتی علمی

تاریخ چاپ1340 هجری شمسی

زبانفارسی