دفتر هشتم این جنگ در سال 1349 در اصفهان منتشر شده است. " روشن شدن مسئله ابهام در شعر و بخصوص شعر فارسی با آن سابقه هزار ساله اگر چه مستقیما به روشن شدن تفاوت میان نظم و شعر وابسته است لیکن از آنجا که شناختن و شناساندن مرز میان شعر و نظم آنهم شعر فارسی آن چنانکه تصور میرود ساده نیست، به ناچار باید از طرف دیگر به این مسئله توجه کرد و آن اینکه امید داشت اگر مسئله ابهام در نظم و شعر کهن از سویی و از سوی دیگر در شعر امروز روشن گردد. حدودا تفاوت میان نظم و شعر نیز روشن شده است با اینهمه در اینجا حد ادعای نویسنده این مقاله تنها تعهد مقدمه ایست بر این مهم و نه بیشتر."

منابع مشابه بیشتر ...

6586e4a482919.jpg

در برابر....؟

جمعی از نویسندگان

سلیم نیساری در مقدمه کتاب در مورد دلیل گردآوری این مطالب می گوید: وقتی که چاپ کتاب "درس انشای فارسی" را آغاز می کردم به فکرم رسید که دفتری از بهترین نوشته های دانش آموزان کشور نیز تهیه و منتشر کنم. برای اینکه مقایسه ای بین نوشته ها به عمل آید و در ضمن تنوعی هم بین آنها موجود باشد و ذوق و سلیقه و طرز فکر هر دانش آموز نیز معلوم گردد عنوان "در برابر...؟" انتخاب گردید و به اطلاع دبیران محترم انشاء رسید تا نوشتن این موضوع را به دانش آموزان خود تکلیف بدهند و بهتریم نوشته ها را برای چاپ ارسال فرمایند.

65687172acb17.jpg

کلمات شیوا-سخنان زیبا

سیدتقی تقوی

زبان فارسی وقتی صحیح است که قوانین صرفی و نحوی و قواعد املائی و انشائی آن درست باشد. زبان کلیه ملل متمدن دارای قواعد و قوانینی است که درباره آن کتابها و رساله های فراوان نوشته اند و هرکس بخواهد به صحت و درستی در هر زبان گفتگو کند و چیز بنویسد ناچار است قوانین و قواعد آنرا بداند و رعایت کند...

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

666ede14c5a2a.jpg

سوره (جنگ هفتم)

جمعی از نویسندگان

این دفتر (سوره جنگ هفتم) مجموعه ایست از قصه، شعر، نقد و بررسی و فیلمنامه و طرح که در سال 1363 توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است.

کلیات/نشریات ادواری
کتاب
666db9bf63508.jpg

سوره (جنگ ششم)

جمعی از نویسندگان

این دفتر (سوره جنگ ششم) مجموعه ایست از قصه، مقاله، شعر، روایت، گزارش و نظرخواهی که در سال 1363 توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است.

کلیات/نشریات ادواری
کتاب