شورای کتاب کودک در دی ماه 1341 به همت گروهی از نویسندگان مصوران ناشران کتابداران معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت علاقمند به کتاب و کودک و مومن به ارتباط ضروری این دو باهم بوجود آمد...این کتاب کارنامه بیست سال تلاش شورای کتاب کودک از سال 1341 تا 1361 است. فهرست این دفتر شامل موارد زیر است: شورا در رابطه با تولید و توزیع خواندنیهای کودکان و نوجوانان از نوش آفرین انصاری؛ شورا در رابطه با بررسی خواندنیهای کودکان و نوجوانان از ع. ح؛ شورا در رابطه با ترویج کتاب و کتابخوانی از ثریا قزل ایاغ.

منابع مشابه بیشتر ...

665b24b5704f5.jpg

گزارش شورای کتاب کودک - شماره او و دوم (سال 1360)

جمعی از نویسندگان

شورای کتاب کودک در دی ماه 1341 به همت گروهی از نویسندگان، مصوران، ناشران، کتابداران، معلمان و متخصصان تعلیم و تربیت علاقمند به کتاب و کودک و مومن به ارتباط ضروری این دو باهم بوجود آمد و 18 سال در جهت هدفهای زیر صمیمانه کوشید. این دفتر شماره اول و دوم از سال نوزدهم، در سال 1360 منتشر شده است

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

666ede14c5a2a.jpg

سوره (جنگ هفتم)

جمعی از نویسندگان

این دفتر (سوره جنگ هفتم) مجموعه ایست از قصه، شعر، نقد و بررسی و فیلمنامه و طرح که در سال 1363 توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است.

کلیات/نشریات ادواری
کتاب
666db9bf63508.jpg

سوره (جنگ ششم)

جمعی از نویسندگان

این دفتر (سوره جنگ ششم) مجموعه ایست از قصه، مقاله، شعر، روایت، گزارش و نظرخواهی که در سال 1363 توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است.

کلیات/نشریات ادواری
کتاب