فصل گرگان مجله ایست شامل: مقاله، داستان، گفت و گو و شعر، از نویسندگان و شاعران ایرانی که در سال 1369منتشر شده است

منابع مشابه بیشتر ...

666f0e69b6f68.jpg

سه خاطره

محمد منتظر (آخوندی)

محمد منتظر نويسنده و شاعر انقلابي مجموعه خاطرات خود را از حدود سال‌هاي 40 تا 79 تاليف كرد و به چاپ رساند. به گزارش خبرنگار كتاب ايسنا: سه خاطره، مجموعه خاطرات محمد منتظر از آغاز نخستين جرقه‌هاي انقلاب يعني از سال‌هاي 40 است. به نظر وي ذكر اين خاطرات چه براي لذت يا تفرج خاطر خواننده و چه براي درس آموزي و پندگيري و يا صرفا براي كسب اطلاع مفيد و لذت بخش است. سه خاطره در سه بخش نوشته شده است، خاطره اول از سال 40 تا 49 در دوره جواني مي گذرد؛ خاطره دوم با عنوان از اوين تا اوين است به خاطرات وي در زماني كه زنداني سياسي بوده است مي پردازد؛ در خاطره سوم از خانه تا صاحبخانه است، كه در آن منتظر خاطرات سفر خود را به مكه معظمه به تحرير درآورده است.

666ede14c5a2a.jpg

سوره (جنگ هفتم)

جمعی از نویسندگان

این دفتر (سوره جنگ هفتم) مجموعه ایست از قصه، شعر، نقد و بررسی و فیلمنامه و طرح که در سال 1363 توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

666ede14c5a2a.jpg

سوره (جنگ هفتم)

جمعی از نویسندگان

این دفتر (سوره جنگ هفتم) مجموعه ایست از قصه، شعر، نقد و بررسی و فیلمنامه و طرح که در سال 1363 توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است.

کلیات/نشریات ادواری
کتاب
666db9bf63508.jpg

سوره (جنگ ششم)

جمعی از نویسندگان

این دفتر (سوره جنگ ششم) مجموعه ایست از قصه، مقاله، شعر، روایت، گزارش و نظرخواهی که در سال 1363 توسط حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شده است.

کلیات/نشریات ادواری
کتاب